Category Archives: แม่วงก์

บริษัท แกรนด์คอนกรีต จำกัด

บริษัท แกรนด์คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการทำคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายชัยพร น้อยบุญเติม

นายชัยพร น้อยบุญเติม ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาพืชหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวลำพรวน นิยมลักษณ์

นางสาวลำพรวน นิยมลักษณ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสา ท่อระบายน้ำ อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายชัยมงคล ยอดปั้น

นายชัยมงคล ยอดปั้น ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางเวียง บัวนารถ

นางเวียง บัวนารถ ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวรจนา จิโนคำ

นางสาวรจนา จิโนคำ ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายนิรุต ติ่งต้อย

นายนิรุต ติ่งต้อย ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช ในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายนะธี ศรีพุมมา

นายนะธี ศรีพุมมา ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน ข้าวโพด อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.0 เมกกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ธนัทการเกษตร

ธนัทการเกษตร ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »