Category Archives: เก้าเลี้ยว

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช คัดแยกขนาดหรือคุณภาพของเมล็ดพืช และสีข้าว 40 เกวี อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสุชาติ บัวขาว

นายสุชาติ บัวขาว ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง และเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัด

บริษัท ศิลาเฟื่องฟู จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด

บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ได้วันละ 580 ชุด อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายอภินันท์ สุขขวัญ

นายอภินันท์ สุขขวัญ ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จำกัด

บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จำกัด ประกอบกิจการผลิตประกอบดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม เช่น ตู้อบลดความชื้น เมล็ดพืช เครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสายฝน กันแย้ม

นายสายฝน กันแย้ม ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสุรพล ทรัพย์แก้ว

นายสุรพล ทรัพย์แก้ว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท มดไท จำกัด

บริษัท มดไท จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวสุภาภรณ์ ชาติกังวาลสนธิ์

นางสาวสุภาภรณ์ ชาติกังวาลสนธิ์ ประกอบกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »