Category Archives: หนองบัว

นายวรวุฒิ เลาหเรืองรองกุล

นายวรวุฒิ เลาหเรืองรองกุล ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 70 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายบุญส่ง บุญรอด

นายบุญส่ง บุญรอด ประกอบกิจการซ่อมจักรยานสองล้อ และซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายธานัท วัฒนาดิษกุล

นายธานัท วัฒนาดิษกุล ประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพูล ทับทอง

นายพูล ทับทอง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายชัย แก้วแสง

นายชัย แก้วแสง ประกอบกิจการเชื่อมโลหะและซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวะสันต์ พรมศิลา

นายวะสันต์ พรมศิลา ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายทวาย จันทร์ป้อม

นายทวาย จันทร์ป้อม ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายฤทธีโรจน์ แกล้วทนงค์

นายฤทธีโรจน์ แกล้วทนงค์ ประกอบกิจการหลอม หล่อ อลูมิเนียมหรือทองแดง อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวสมหญิง ศรีดาวงศ์

นางสาวสมหญิง ศรีดาวงศ์ ประกอบกิจการทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจั้น แก้วทอง

นายจั้น แก้วทอง ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล็อค อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read more »