Category Archives: พยุหะคีรี

นายพรม ส้มแก้ว

นายพรม ส้มแก้ว ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจำรัส ปานพรม

นายจำรัส ปานพรม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน และตากข้าว อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเชิด สุขเกษม

นายเชิด สุขเกษม ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์

นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์ ประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายมา แถมสุข

นายมา แถมสุข ประกอบกิจการซ่อมเครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายมนต์ ฉายทอง

นายมนต์ ฉายทอง ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายชูชาติ บำรุงศรี

นายชูชาติ บำรุงศรี ประกอบกิจการทำเหรียญพระ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสุข ม่วงเรือง

นางสุข ม่วงเรือง ประกอบกิจการกลึง และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวกุหลาบ สระสิทธิ์

นางสาวกุหลาบ สระสิทธิ์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพรม ส้มแก้ว

นายพรม ส้มแก้ว ประกอบกิจการอัดเศษโลหะ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »