Category Archives: พยุหะคีรี

นายสุรเด่น ตุ้มทอง

นายสุรเด่น ตุ้มทอง ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสมชาย กสิการ

นายสมชาย กสิการ ประกอบกิจการหล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยง และหล่อพระพุทธรูป อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสมหมาย อาจสัญจร

นายสมหมาย อาจสัญจร ประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายหลอม ประทีปแก้ว

นายหลอม ประทีปแก้ว ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพรม ส้มแก้ว

นายพรม ส้มแก้ว ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจำรัส ปานพรม

นายจำรัส ปานพรม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน และตากข้าว อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเชิด สุขเกษม

นายเชิด สุขเกษม ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์

นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์ ประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายมา แถมสุข

นายมา แถมสุข ประกอบกิจการซ่อมเครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายมนต์ ฉายทอง

นายมนต์ ฉายทอง ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »