Category Archives: บรรพตพิสัย

นายอ๊อด ศรีระวัตร

นายอ๊อด ศรีระวัตร ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวิเชียร กาสา

นายวิเชียร กาสา ประกอบกิจการเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางหวาน แก้วชัง

นางหวาน แก้วชัง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายประทีป จันทร์เทศ

นายประทีป จันทร์เทศ ประกอบกิจการดูดทราย ขุดลอกร่องน้ำเดิน โดยใช้เรือท่าทรายแม่น้ำปิง 8 เลขทะเบียน 3460 00617 อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายราเมศ จันทร

นายราเมศ จันทร ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ และแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายประดิษฐ์ พุดตานทอง

นายประดิษฐ์ พุดตานทอง ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจำปี โพธิ์แสง

นายจำปี โพธิ์แสง ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจุ๊คอนกรีต

นายจุ๊คอนกรีต ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายกิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์

นายกิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์ ประกอบกิจการขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายทนงศักดิ์ สุพรรณสอน

นายทนงศักดิ์ สุพรรณสอน ประกอบกิจการซ่อมเครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read more »