Category Archives: ชุมแสง

นายชลอ กองปัญญา

นายชลอ กองปัญญา ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวัชชระ เกษธีระกุล

นายวัชชระ เกษธีระกุล ประกอบกิจการทำลูกชิ้น อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางเสนาะ ชิ้นเจริญ

นางเสนาะ ชิ้นเจริญ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายบัณฑิต ไพศาล

นายบัณฑิต ไพศาล ประกอบกิจการสีข้าวกำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายไพบูลย์ พรประทุม

นายไพบูลย์ พรประทุม ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศ

นายฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศ ประกอบกิจการเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังและคัดขนาดคุณภาพข้าวเปลือก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางศรีรัตนา สุขะนันท์

นางศรีรัตนา สุขะนันท์ ประกอบกิจการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวที่เผาแล้ว อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวจงกลณี วีระเศรษฐกุล

นางสาวจงกลณี วีระเศรษฐกุล ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งซอง วันละ 675 ซอง อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางวิไลวรรณ มีนาค

นางวิไลวรรณ มีนาค ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสุนี ปั้นสุก

นางสุนี ปั้นสุก ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Read more »