Category Archives: สามพราน

นายปรีชา แซ่โล้ว

นายปรีชา แซ่โล้ว ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายบุญทวน พิมพิจารณ์

นายบุญทวน พิมพิจารณ์ ประกอบกิจการผลิตเครื่องใช้จากโลหะ เช่น ตุ๊กตาทองเหลือง อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายธวัชชัย แซ่เอี๊ยว

นายธวัชชัย แซ่เอี๊ยว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้อัด อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายประยูร เจตน์มงคลรัตน์

นายประยูร เจตน์มงคลรัตน์ ประกอบกิจการผลิตผลเกษตรกรรม การกระเทาะเปลือกเมล็ดพืช เช่น ถั่วเขียวซีก ถั่วเหลืองซีก อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสาวนิธิชา ศรีบัว

นางสาวนิธิชา ศรีบัว ประกอบกิจการถักผ้ายืด อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายบุญ สุรจารุสาร

นายบุญ สุรจารุสาร ประกอบกิจการทำเหรียญตราและเหรียญที่ระลึก อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสาวเตือนใจ แซ่ซั่น

นางสาวเตือนใจ แซ่ซั่น ประกอบกิจการรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสาวธัชชนก เลิศลำนภากุล

นางสาวธัชชนก เลิศลำนภากุล ประกอบกิจการผลิตขนมปัง ขนมปังอบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งในรูแบบต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายจั๊บ แซ่เอี่ยม

นายจั๊บ แซ่เอี่ยม ประกอบกิจการหลอมหล่ออลูมิเนียมแท่งและแผ่น อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางอรณิช แซ่จาง

นางอรณิช แซ่จาง ประกอบกิจการกลึง เจาะ ไส คว้าน กัด และเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more »