Category Archives: ดอนตูม

นายจรัญ ผ่องใส

นายจรัญ ผ่องใส ประกอบกิจการการ ขุด หรือ ลอก กรวด ทราย หรือดิน อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายนิพัฒณ์ เกษรบัว

นายนิพัฒณ์ เกษรบัว ประกอบกิจการการทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายรุ่งรัตน์ ศรีชาหลวง

นายรุ่งรัตน์ ศรีชาหลวง ประกอบกิจการซัก อบ รีดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายพรเทพ รุ่งรัตน์พิศาลชัย

นายพรเทพ รุ่งรัตน์พิศาลชัย ประกอบกิจการบดย่อยเมล็ดข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายมานะ เหลืองมาตรฐาน

นายมานะ เหลืองมาตรฐาน ประกอบกิจการขุด ตัก ดิน ทราย อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายบุญฤทธิ์ สุขาบูรณ์

นายบุญฤทธิ์ สุขาบูรณ์ ประกอบกิจการขุด ตัก ดิน ทราย อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสาวศิริเพ็ญ บุญวิธวาเจริญ

นางสาวศิริเพ็ญ บุญวิธวาเจริญ ประกอบกิจการขุด ตัก ดิน ทราย อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางอ้อมเดือน ทำบุญ ไฟเบอร์ทีม

นางอ้อมเดือน ทำบุญ ไฟเบอร์ทีม ประกอบกิจการการทำกระเบื้องพลาสติกโปร่งแสง อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายละออ นาคละมัย

นายละออ นาคละมัย ประกอบกิจการขุด ตัก ดิน ทราย อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »

บริษัท พี.เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

บริษัท พี.เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ประกอบกิจการขุด ตัก ดิน และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Read more »