Category Archives: เมืองนครนายก

นายบัญญัติ ศรีสะอาด

นายบัญญัติ ศรีสะอาด ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากพืช อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นางสมทรง ตรีรัตนพงศ์

นางสมทรง ตรีรัตนพงศ์ ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลือง อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายซุยลิ่ม ยงเกียรติกานต์

นายซุยลิ่ม ยงเกียรติกานต์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ปลูก 13 ชนิด ทำวงกบประตู หน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้แขวนเสื้อ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นางเสาวรีย์ สร้อยสาลี

นางเสาวรีย์ สร้อยสาลี ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลือง อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายพยศ ชลบุตร

นายพยศ ชลบุตร ประกอบกิจการแปรรูปไม้ (ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูก 13 ชนิด) อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายพรชัย อโนดาษ

นายพรชัย อโนดาษ ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายวสันต์ พานิชเกรียงไกร

นายวสันต์ พานิชเกรียงไกร ประกอบกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายบัณฑิตย์ จำปาทอง

นายบัณฑิตย์ จำปาทอง ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายพิสัน วิจิตรไท

นายพิสัน วิจิตรไท ประกอบกิจการหล่อทองเหลือง อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายกิตติพศ ประชุมมาก

นายกิตติพศ ประชุมมาก ประกอบกิจการบดพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »