Category Archives: บ้านนา

นายวิชัย ฉวีรักษ์

นายวิชัย ฉวีรักษ์ ประกอบกิจการผลิตวงกบ ประตูหน้าต่าง อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายวิชัย ฉวีรักษ์

นายวิชัย ฉวีรักษ์ ประกอบกิจการผลิตวงกบประตูหน้าต่าง อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท กอบชัยคอนกรีต จำกัด

บริษัท กอบชัยคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมนึก เอกวิลัย

นายสมนึก เอกวิลัย ประกอบกิจการขุดหรือลอกกรวดทรายหรือดิน อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมศรี ละนิโส

นายสมศรี ละนิโส ประกอบกิจการไส ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง และส่วนประกอบของอาคาร อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมชาย ผลภาษี

นายสมชาย ผลภาษี ประกอบกิจการบรรจุแก๊สหุงต้ม อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมศักดิ์ ลิมปิทีป

นายสมศักดิ์ ลิมปิทีป ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษชิ้นส่วนไม้ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมศักดิ์ สถิตย์กุลรัตน์

นายสมศักดิ์ สถิตย์กุลรัตน์ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท คลังไทย เท็กซ์ไทล์ 1999 จำกัด

บริษัท คลังไทย เท็กซ์ไทล์ 1999 จำกัด ประกอบกิจการปั่นด้ายจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายวีรพงษ์ วงษ์อินทร์

นายวีรพงษ์ วงษ์อินทร์ ประกอบกิจการเลื่อย ไส ซอย ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »