Category Archives: เนินขาม

บริษัท เขาราวเทียน พลังงานทดแทน จำกัด

บริษัท เขาราวเทียน พลังงานทดแทน จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย กำลังการผลิตสูงสุด 990 กิโลวัตต์ อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสำเนียง บุญประเสริฐ

นายสำเนียง บุญประเสริฐ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 100 ตัน อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายปัญญา น้อยวงษ์

นายปัญญา น้อยวงษ์ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายประสิทธิ์ การภักดี

นายประสิทธิ์ การภักดี ประกอบกิจการกลึงโลหะและซ่อมเครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายประเสริฐ พงศ์พันธ์

นายประเสริฐ พงศ์พันธ์ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน ตากกากมันสำปะหลัง อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายมานิตย์ สิงห์ลอ , นางสายพิณ ดอนสระไพร

นายมานิตย์ สิงห์ลอ , นางสายพิณ ดอนสระไพร ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายเฉลิม พุ่มจำปา

นายเฉลิม พุ่มจำปา ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 40 ตัน อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายยม สีวันนา

นายยม สีวันนา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นางอารี การภีกดี

นางอารี การภีกดี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/ปี อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »

นางสาวจารุมน พุ่มจำปา

นางสาวจารุมน พุ่มจำปา ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน) เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช หรือลำเลียงพืชเมล็ดพืช (ลานตากข้าวเปลือก) อยู่ที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Read more »