Category Archives: หันคา

นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ

นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นางสาวสุนันท์ กล่อมปัญญา

นางสาวสุนันท์ กล่อมปัญญา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายไพบูลย์ ฉิมนุ้ย

นายไพบูลย์ ฉิมนุ้ย ประกอบกิจการซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นางสาววรรณา ไตรยสาคร

นางสาววรรณา ไตรยสาคร ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

บริษัท พี.พี.บี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท พี.พี.บี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประกอบกิจการทอผ้า อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายทวีป เอี่ยมชื่น

นายทวีป เอี่ยมชื่น ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

ช.โชคชัย

ช.โชคชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

กิติศักดิ์ค้าไม้

กิติศักดิ์ค้าไม้ ประกอบกิจการไสไม้ ซอยไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

เกษตรยนต์

เกษตรยนต์ ประกอบกิจการทำอุปกรณ์เครื่องใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

กิ่งแก้วพืชผล

กิ่งแก้วพืชผล ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »