Category Archives: หันคา

นายสิทธิชัย บุญวัชราภัย

นายสิทธิชัย บุญวัชราภัย ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสำอาง ม่วงพันธ์

นายสำอาง ม่วงพันธ์ ประกอบกิจการซ่อมรถสำหรับใช้ในการกสิกรรม 200 คัน/ปี อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสุชาญ กฤษณาวัฒนา

นายสุชาญ กฤษณาวัฒนา ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตัน อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสมพร แสนพันทา

นายสมพร แสนพันทา ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์

นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์ ประกอบกิจการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรในการเกษตร (กำลังการผลิต 50 เครื่อง/ปี) อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายอนันต์ สุขสวัสดิ์

นายอนันต์ สุขสวัสดิ์ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 40 ตัน อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัด

บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 800 เกวียน/วัน นึ่งและอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสุรชัย ภูษิต

นายสุรชัย ภูษิต ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ

นายบัญชา เขาอินทร์ , นางสาวเกสรี จิ๋วเมฆ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Read more »