Category Archives: วัดสิงห์

บริษัท เกียรติ ธีระ อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เกียรติ ธีระ อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายสมบุญ เทศเกิด

นายสมบุญ เทศเกิด ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายโต เชื้ออภัย

นายโต เชื้ออภัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายพีระศักดิ์ พรมเพ็ง

นายพีระศักดิ์ พรมเพ็ง ประกอบกิจการทำประตู – หน้าต่างเหล็ก อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายมี พุทริ้ว

นายมี พุทริ้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิตขนาด 6 เมกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

นายจินดา แก้ววานิช

นายจินดา แก้ววานิช ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

ไทยพัฒนาพาณิชย์

ไทยพัฒนาพาณิชย์ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

เจริญพันธุ์ข้าว

เจริญพันธุ์ข้าว ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า,การร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »

ท่าข้าวปรีดาเจริญผล

ท่าข้าวปรีดาเจริญผล ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Read more »