Category Archives: โกสัมพีนคร

ฐิติชยาเฟอร์นิเจอร์

ฐิติชยาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

เจ๊ปีเฟอร์นิเจอร์

เจ๊ปีเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในอาคารจาไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นพวรรณค้าไม้

นพวรรณค้าไม้ ประกอบกิจการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ณัฐพรเฟอร์นิเจอร์

ณัฐพรเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ทองคำเฟอร์นิเจอร์

ทองคำเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ ฯลฯ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ดรุณีเฟอร์นิเจอร์

ดรุณีเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

เกษทองมาเฟอร์นิเจอร์

เกษทองมาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

คณะบุคคลพรรวีการเกษตร

คณะบุคคลพรรวีการเกษตร ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ทับทิมเฟอร์นิเจอร์

ทับทิมเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรมทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

กำไรเฟอร์นิเจอร์

กำไรเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครืองใช้ภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »