Category Archives: พรานกระต่าย

นิพนธ์หัตถกรรมหินอ่อน

นิพนธ์หัตถกรรมหินอ่อน ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน เช่น โต๊ะ แจกัน อ่างหินอ่อน อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายเรวัตร์ อินทพงษ์

นายเรวัตร์ อินทพงษ์ ประกอบกิจการขุดตักดินลูกรังสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายปริญญา อนุสนธิ์

นายปริญญา อนุสนธิ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายพีรดนย์ ลีสวัสดิ์พร

นายพีรดนย์ ลีสวัสดิ์พร ประกอบกิจการการขุดหรือลอกดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นาย สนอง จันแดง

นาย สนอง จันแดง ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์หินอ่อน อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นาย พะยม มหึมา

นาย พะยม มหึมา ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ขนาด 30,000 ลบ.ม.ต่อวัน อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท พี.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท พี.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 1.9 เมกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายณรงค์ บุญบุตร

นายณรงค์ บุญบุตร ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับงานกสิกรรม อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »