Category Archives: ราษฎร์บูรณะ

บริษัท กิจทรงทอง จำกัด

บริษัท กิจทรงทอง จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุกิจ สถิตธรรมจิตร

นายสุกิจ สถิตธรรมจิตร ประกอบกิจการฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก (เครื่องใช้ในครัวเรือน) อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเหลียง แซ่ลิ้ม

นายเหลียง แซ่ลิ้ม ประกอบกิจการทำผ้าเย็นสำหรับเช็ดหน้า อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสุวรรณี กนกวลัย

นางสาวสุวรรณี กนกวลัย ประกอบกิจการทำฝอยไม้ อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสุขวิมล ลิขิตเทียนทอง

นางสุขวิมล ลิขิตเทียนทอง ประกอบกิจการทำเส้นก๋วนเตี๋ยว อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนิพนธ์ มหาพิษ

นายนิพนธ์ มหาพิษ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายปรเมศ สุคันโธวงศ์

นายปรเมศ สุคันโธวงศ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายทวี สุพลภัค

นายทวี สุพลภัค ประกอบกิจการทำสายรัดกล่อง(พลาสติก) อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวโสภา สุขเกษม

นางสาวโสภา สุขเกษม ประกอบกิจการฉีดถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวพจนีย์ แซ่แต้

นางสาวพจนีย์ แซ่แต้ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »