Category Archives: บางเขน

นายประวิทย์ เจียมบุรเศรษฐ์

นายประวิทย์ เจียมบุรเศรษฐ์ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาว สมถวิล ชูเกียรติวัฒนากุล

นางสาว สมถวิล ชูเกียรติวัฒนากุล ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายมานพ ใหม่เจริญ

นายมานพ ใหม่เจริญ ประกอบกิจการซ่อม และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพริ้ง สุขใจ

นายพริ้ง สุขใจ ประกอบกิจการนึ่งปลาทู อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิทักษ์ พิทักษ์จารุพันธ์

นายพิทักษ์ พิทักษ์จารุพันธ์ ประกอบกิจการผลิตตบแต่ง ซ่อมแซมเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิสิษฐ์ พิพัฒนจันทร์

นายพิสิษฐ์ พิพัฒนจันทร์ ประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท พรีเชียรสคาร์แคร์ จำกัด

บริษัท พรีเชียรสคาร์แคร์ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิทักษ์ พิทักษ์จารุพันธ์

นายพิทักษ์ พิทักษ์จารุพันธ์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน-เครื่องใช้จากไม้ โดยใช้ไม้แปรรูป และเหล็กเป็นโครง อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายแก้ว จงสุขกลาง

นายแก้ว จงสุขกลาง ประกอบกิจการตัดเย็บเสิ้อผ้า อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท มาร์ บอดี้ช้อบ จำกัด

บริษัท มาร์ บอดี้ช้อบ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »