Category Archives: บางบอน

นางสุดา มีทับทิม

นางสุดา มีทับทิม ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลือง เช่น ขัน เชิงเทียน แจกัน และถาด ได้ปีละ 36 ตัน อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิชัย แจ้งใจเจริญ

นายพิชัย แจ้งใจเจริญ ประกอบกิจการทำป้ายโฆษณา อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเทพชัย นวพงศ์

นายเทพชัย นวพงศ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกียรติศักดิ์ รุ่งมงคลทรัพย์

นายเกียรติศักดิ์ รุ่งมงคลทรัพย์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การกลึง การเจาะ การคว้าน การกัด การไส การเจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชูชิต ดุลยโกเมศ

นายชูชิต ดุลยโกเมศ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ และซ่อม-สร้างเครื่องจักร อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสมศรี บุบผาวาณิชย์

นางสาวสมศรี บุบผาวาณิชย์ ประกอบกิจการกลึง กัด ไส และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเล็ก ทองไทย

นายเล็ก ทองไทย ประกอบกิจการพ่นสีรถยนต์ และซ่อมเครื่องรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวศุภร สุขสมปอง

นางสาวศุภร สุขสมปอง ประกอบกิจการการพิมพ์ การทำแฟ้มเอกสาร การเย็บเล่ม การทำปก หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวเพยา เขียวพวงทอง

นางสาวเพยา เขียวพวงทอง ประกอบกิจการทอผ้ายืด อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประสิทธิ์ ไซรสูงงาม

นายประสิทธิ์ ไซรสูงงาม ประกอบกิจการกลึงโลหะ เช่น น๊อต สกรู อยู่ที่อำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »