Category Archives: ดอนเมือง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการซ่อมอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน และส่วนประกอบอากาศยาน อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป และขนมปัง อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.เอช.พี. จำกัด

บริษัท เค.เอช.พี. จำกัด ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ เช่น กรวยไอศครีม อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสิโรจน์ ชัยสดมภ์

นายสิโรจน์ ชัยสดมภ์ ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.โอ.ที. จำกัด

บริษัท เค.โอ.ที. จำกัด ประกอบกิจการทำกาวสำหรับติดแผ่น พี.วี.ซี อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมพร เพิดขุนทด

นายสมพร เพิดขุนทด ประกอบกิจการซ่อม และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ผลิตภัณฑ์ อาหารสุนิสา จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์ อาหารสุนิสา จำกัด ประกอบกิจการทำไส้กรอกและแหนมหมู อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส โลจิสติคส์ จำกัด

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส โลจิสติคส์ จำกัด ประกอบกิจการบรรจุพืชสด ผัดสด ผลไม้สด และดอกไม้สดโดยไม่มีการผลิต อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »