Category Archives: คลองสาน

บริษัท กมลศิลป์ ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท กมลศิลป์ ฟุตแวร์ จำกัด ประกอบกิจการทำรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุริยะ ศุภพาณิชวงศ์

นายสุริยะ ศุภพาณิชวงศ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอุดม ตันติศรีเจริญกุล

นายอุดม ตันติศรีเจริญกุล ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอดุล มหาสินธุนันท์

นายอดุล มหาสินธุนันท์ ประกอบกิจการทำสมุด อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนพพร อติวรมันต์

นายนพพร อติวรมันต์ ประกอบกิจการทำสร้อยและกล่องใส่พระเครื่องจากสแตนเลส อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายจิรวัฒน์ ยอแสงสุขกมล

นายจิรวัฒน์ ยอแสงสุขกมล ประกอบกิจการทำปุลเล่ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชาติ เขียวละออ

นายชาติ เขียวละออ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือนิตยสาร อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิบูล บวรบันเทิง

นายพิบูล บวรบันเทิง ประกอบกิจการทำขนมจันอับ เช่น ชิ้นฟักเชื่อม อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเก๋ง ตันตระกูลศิริ

นายเก๋ง ตันตระกูลศิริ ประกอบกิจการ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกรียงไกร เอื้อบำรุงจิต

นายเกรียงไกร เอื้อบำรุงจิต ประกอบกิจการทำห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »