ไอศกรีมบอล

ไอศกรีมบอล ประกอบกิจการทำไอศกรีม อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-12(11)-1/46นน

ชื่อโรงงาน: ไอศกรีมบอล

ผู้ประกอบการ: นายวิโรจน์ พุฒหมื่น

ประกอบกิจการ: ทำไอศกรีม

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์:

TSIC: 10503

Comments are closed.