โฉมเฉลาเจริญกิจ

โฉมเฉลาเจริญกิจ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-7/27ชร

ชื่อโรงงาน: โฉมเฉลาเจริญกิจ

ผู้ประกอบการ: นายอ้าย กลิ่นชิด

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
เชียงราย 57110

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.