ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ทำน้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันทาไม้แบบจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว และนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิต ประกอบเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-105-127/47ชม

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ทำน้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันทาไม้แบบจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว และนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิต ประกอบเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 9
ซอย 0 ถนน0
ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 38211

Comments are closed.