สีชมภู

สีชมภู ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-247/19พย

ชื่อโรงงาน: สีชมภู

ผู้ประกอบการ: นายลือ ปิ๊กจุมปู

ประกอบกิจการ: สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 6
ซอย ถนน
ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
พะเยา 56130

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.