บริษัท เมืองสองศรีทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

บริษัท เมืองสองศรีทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการเลื่อยไม้ อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(1)-107/50พร

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมืองสองศรีทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมืองสองศรีทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: เลื่อยไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 373 หมู่ 1
ซอย ถนน
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์: 8112887792

TSIC: 16101

Comments are closed.