บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว อยู่ที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-105-223/50สบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด

ประกอบกิจการ: คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 87 หมู่ 8
ซอย ถนน
ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
สระบุรี 18130

โทรศัพท์:

TSIC: 38211

Comments are closed.