บริษัท สหเสริมสร้างพืช จำกัด

บริษัท สหเสริมสร้างพืช จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-62/52ลบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท สหเสริมสร้างพืช จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สหเสริมสร้างพืช จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 11 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 20121

Comments are closed.