บริษัท ฟอน อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ฟอน อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวด อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(4)-7/46ปท

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟอน อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟอน อินดัสตรี จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวด

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 4/1 หมู่ 11
ซอย ถนนเลียบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

TSIC: 22220

Comments are closed.