บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (ลำพูน 1)

บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (ลำพูน 1) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88(1)-69/56ลพ

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (ลำพูน 1)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 488 หมู่
ซอย ถนน
ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
ลำพูน 51170

โทรศัพท์:

TSIC: 35101

Comments are closed.