นายเสาร์ อินต๊ะวิน

นายเสาร์ อินต๊ะวิน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-13/31นน

ชื่อโรงงาน: นายเสาร์ อินต๊ะวิน

ผู้ประกอบการ: นายเสาร์ อินต๊ะวิน

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.