นายสมเดช ใบยา

นายสมเดช ใบยา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-51/35นน

ชื่อโรงงาน: นายสมเดช ใบยา

ผู้ประกอบการ: นายสมเดช ใบยา

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
น่าน 55140

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.