นายวิชัย ทานัชฌาสัล

นายวิชัย ทานัชฌาสัล ประกอบกิจการทำปูนปลาสเตอร์ อยู่ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-57(1)-1/42นว

ชื่อโรงงาน: นายวิชัย ทานัชฌาสัล

ผู้ประกอบการ: นายวิชัย ทานัชฌาสัล

ประกอบกิจการ: ทำปูนปลาสเตอร์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 132 หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์: 02-4553371

TSIC: 23941

Comments are closed.