นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์

นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์ ประกอบกิจการขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-223/51นว

ชื่อโรงงาน: นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์

ผู้ประกอบการ: นายพูนศักดิ์ จันทร์ธนวงษ์

ประกอบกิจการ: ขุดดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 4
ซอย ถนน
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.