นายพรรณ ประมะวงค์

นายพรรณ ประมะวงค์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-8/26ชร

ชื่อโรงงาน: นายพรรณ ประมะวงค์

ผู้ประกอบการ: นายพรรณ ประมะวงค์

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลปงน้อย* อำเภอแม่จัน
เชียงราย 

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.