นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์

นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์ ประกอบกิจการขุด ตัก ดินและลูกรัง ในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-428/49นว

ชื่อโรงงาน: นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์

ผู้ประกอบการ: นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก ดินและลูกรัง ในที่ดินกรรมสิทธิ์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ โฉนดเลขที่ 46066,45989 หมู่ 11
ซอย ถนน
ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
นครสวรรค์ 60210

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.