นายคำปัน พรมรังกา

นายคำปัน พรมรังกา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-13/33นน

ชื่อโรงงาน: นายคำปัน พรมรังกา

ผู้ประกอบการ: นายคำปัน พรมรังกา

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลสถาน อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.