นายคำตัน วังสาร

นายคำตัน วังสาร ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-22/35นน

ชื่อโรงงาน: นายคำตัน วังสาร

ผู้ประกอบการ: นายคำตัน วังสาร

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.