นางสุเทียน ภิระบรรณ

นางสุเทียน ภิระบรรณ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ1-9(1)-4/34ชร

ชื่อโรงงาน: นางสุเทียน ภิระบรรณ

ผู้ประกอบการ: นางสุเทียน ภิระบรรณ

ประกอบกิจการ: สีข้าว

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
เชียงราย 57270

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.