นางสุนีย์ กิตติอุดม

นางสุนีย์ กิตติอุดม ประกอบกิจการขุดดินลูกรัง อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-665/48นว

ชื่อโรงงาน: นางสุนีย์ กิตติอุดม

ผู้ประกอบการ: นางสุนีย์ กิตติอุดม

ประกอบกิจการ: ขุดดินลูกรัง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ โฉนดเลขที่ 31247,22887,38497 หมู่ 12
ซอย ถนน
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
นครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.